Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Ababbel-Interstudio met ondernemingsnummer BE 0440.949.429 en maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Kapelstraat 22 (hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Ababbel wordt geplaatst via webshop  ababbel.be.

De website van de Ababbel werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgdend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Wij verkopen geen alcoholische dranken of producten die alcohol bevatten aan minderjarigen (-18 jaar).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website zijn gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.
 

2. Aanbod en bestelling

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met Ababbel voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan info@ababbel.be of op het telefoonnummer +32 (0)3 829 11 20. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW, met uitzondering van producten met alcohol, wenskaarten en de transport- en verpakkingskosten die onder 21% BTW vallen.

De kosten voor verzending naar binnen- en buitenland worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden:  Bancontact/Mister Cash, iDeal, PayPal, MasterCard of Visa.

Indien uitzonderlijk wordt betaald per overschrijving na toelating, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 7 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.
 

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.
 

5. Levering

Versheid, kwaliteit en een optimale verzending komen op de 1ste plaats!
Wij versturen enkel naar Europese landen, mogelijke import/douanekosten (voor Zwitserland, Noorwegen, Canarische eilanden, ...) zijn steeds ten laste van de ontvanger.
De levering van het bestelde artikelen gebeurt steeds op het door de klant opgegeven adres (één adres per order) en dit op werkdagen tussen 9u en 18u, een specifiek leveringsuur kan u niet kiezen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. Leveringen naar een postbus zijn niet mogelijk.
Bestellingen tot €260 ontvangen voor 14u (op werkdagen) worden de dag zelf verstuurd, tenzij anders gevraagd. Bestellingen ontvangen op feestdagen, in het weekend of na 14u worden verwerkt de eerstvolgende werkdag. Bij het afronden van uw bestelling kan u kiezen voor levering zo snel als mogelijk of op een latere datum.
Bestellingen vanaf € 260 worden binnen de 72u verwerkt en verzonden (op werkdagen), tenzij anders gevraagd.
Bestellingen vanaf € 1.000 dienen minimum één week voor verzending geplaatst te worden.
De transporttijd (uitgedrukt in werkdagen) gaat in op de dag dat het pakket door ons wordt overgedragen aan de vervoerder. U ontvangt daarna een e-mail met de trackingcode om uw pakje te kunnen volgen. 
Voor onze verzendtarieven en transporttijdenKLIK HIER

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
 als de koerier het pakket niet kan bezorgen in geval van afwezigheid, in geval van een onjuist of onvolledig adres, of niet op de voorziene dag in geval van overmacht (extreem weer, extreem drukke periodes, ongeval, staking, ... ).

Zendingen die bij afwezigheid van de bestemmeling naar een afhaalpunt worden gebracht en daar niet worden afgehaald binnen de 7 dagen, komen niet in aanmerking voor terugbetaling indien het producten bevat met een beperkte houdbaarheid (houdbaarheid minder dan 3 maanden na verzending), dit geldt eveneens voor zendingen die retour komen wegens een foutief of onvolledig adres, of pakketten die niet binnen 14 dagen na levering worden afgehaald in een afhaalpunt. De kosten voor een nieuwe verzending en de producten zijn ten laste van de koper.

Bij temperaturen vanaf 25° (in België of in het land van bestemming) versturen wij NIET op donderdag (uitgezonderd naar BeNeLux) en NIET op vrijdag (geen verzendingen), dit omdat wij geen controle hebben over de temperatuur in de opslagruimte van de transportfirma's tijdens het weekend.

Wij verpakken onze holle chocoladefiguren zo goed als mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor breuk tijdens het transport. Er kan geen compensatie worden geclaimd voor gebroken chocoladefiguren. 
 

6. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (D&J Projects V.O.F., Markt 11, 8470 Gistel, België) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (info@chocolates-sweets.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan HIER het modelformulier voor herroeping raadplegen/downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepings recht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leverings kosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
     

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld, samen met foto's van de producten en verpakking, via een aangetekend schrijven aan het adres: Interstudio-Ababbel, Kapelstraat 22, 2660 Hooken of via een e-mail naar info@ababbel.be.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos omgeruild.

Ababbel garandeert dat de goederen zeer zorgvuldig verpakt worden en in perfecte staat bij ons vertrekken.
 

8.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie kan de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Antwerpen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.


13. Geschillenbeslechting

“De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.” Indien u niet verplicht of bereid bent deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure, kunt u als volgt informeren over het ODR-platform: “De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.”


Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Ababbel-Interstudio met ondernemingsnummer BE 0440.949.429 en maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Kapelstraat 22 (hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Ababbel wordt geplaatst via webshop  ababbel.be.

De website van de Ababbel werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgdend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Wij verkopen geen alcoholische dranken of producten die alcohol bevatten aan minderjarigen (-18 jaar).

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website zijn gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.
 

2. Aanbod en bestelling

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd cfr. overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met Ababbel voor bijkomende inlichtingen via e-mail aan info@ababbel.be of op het telefoonnummer +32 (0)3 829 11 20. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW, met uitzondering van producten met alcohol, wenskaarten en de transport- en verpakkingskosten die onder 21% BTW vallen.

De kosten voor verzending naar binnen- en buitenland worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden:  Bancontact/Mister Cash, iDeal, PayPal, MasterCard of Visa.

Indien uitzonderlijk wordt betaald per overschrijving na toelating, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 7 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.
 

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.
 

5. Levering

Versheid, kwaliteit en een optimale verzending komen op de 1ste plaats!
Wij versturen enkel naar Europese landen, mogelijke import/douanekosten (voor Zwitserland, Noorwegen, Canarische eilanden, ...) zijn steeds ten laste van de ontvanger.
De levering van het bestelde artikelen gebeurt steeds op het door de klant opgegeven adres (één adres per order) en dit op werkdagen tussen 9u en 18u, een specifiek leveringsuur kan u niet kiezen. Er is geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. Leveringen naar een postbus zijn niet mogelijk.
Bestellingen tot €260 ontvangen voor 14u (op werkdagen) worden de dag zelf verstuurd, tenzij anders gevraagd. Bestellingen ontvangen op feestdagen, in het weekend of na 14u worden verwerkt de eerstvolgende werkdag. Bij het afronden van uw bestelling kan u kiezen voor levering zo snel als mogelijk of op een latere datum.
Bestellingen vanaf € 260 worden binnen de 72u verwerkt en verzonden (op werkdagen), tenzij anders gevraagd.
Bestellingen vanaf € 1.000 dienen minimum één week voor verzending geplaatst te worden.
De transporttijd (uitgedrukt in werkdagen) gaat in op de dag dat het pakket door ons wordt overgedragen aan de vervoerder. U ontvangt daarna een e-mail met de trackingcode om uw pakje te kunnen volgen. 
Voor onze verzendtarieven en transporttijdenKLIK HIER

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
 als de koerier het pakket niet kan bezorgen in geval van afwezigheid, in geval van een onjuist of onvolledig adres, of niet op de voorziene dag in geval van overmacht (extreem weer, extreem drukke periodes, ongeval, staking, ... ).

Zendingen die bij afwezigheid van de bestemmeling naar een afhaalpunt worden gebracht en daar niet worden afgehaald binnen de 7 dagen, komen niet in aanmerking voor terugbetaling indien het producten bevat met een beperkte houdbaarheid (houdbaarheid minder dan 3 maanden na verzending), dit geldt eveneens voor zendingen die retour komen wegens een foutief of onvolledig adres, of pakketten die niet binnen 14 dagen na levering worden afgehaald in een afhaalpunt. De kosten voor een nieuwe verzending en de producten zijn ten laste van de koper.

Bij temperaturen vanaf 25° (in België of in het land van bestemming) versturen wij NIET op donderdag (uitgezonderd naar BeNeLux) en NIET op vrijdag (geen verzendingen), dit omdat wij geen controle hebben over de temperatuur in de opslagruimte van de transportfirma's tijdens het weekend.

Wij verpakken onze holle chocoladefiguren zo goed als mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor breuk tijdens het transport. Er kan geen compensatie worden geclaimd voor gebroken chocoladefiguren. 
 

6. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (D&J Projects V.O.F., Markt 11, 8470 Gistel, België) via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per e-mail (info@chocolates-sweets.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan HIER het modelformulier voor herroeping raadplegen/downloaden.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
     

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld, samen met foto's van de producten en verpakking, via een aangetekend schrijven aan het adres: Interstudio-Ababbel, Kapelstraat 22, 2660 Hoboken of via een e-mail naar info@ababbel.be.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos omgeruild.

Ababbel garandeert dat de goederen zeer zorgvuldig verpakt worden en in perfecte staat bij ons vertrekken.
 

8.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie kan de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

 

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
 

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Antwerpen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

 

13. Geschillenbeslechting

“De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.” Indien u niet verplicht of bereid bent deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure, kunt u als volgt informeren over het ODR-platform: “De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.”