images (4)

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Ababbel bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Ababbel; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Ababbel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.Wijzigingen treden in voege 30 dagen na bekendmaking, of op een tijdstip vermeld in de bekendmaking.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ababbel is ingestemd.

Door het gebruik van de Websites van Ababbel en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

Ababbel is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

 

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Koper en Ababbel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ababbel gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

Beschikbaarheid van de site en de diensten

Ababbel stelt alles in het werk om de site en de diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar en beschikbaar te maken.
Wegens onderhoud, interventie op de site of het netwerk of als gevolg van andere gebeurtenissen of storingen buiten de wil van Interstudio, is het echter mogelijk dat de toegang tot de site of tot de on line albums of de beschikbaarheid van de diensten onderbroken worden. Ababbel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke onderbreking.

Betaling

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

overschrijving

PAYPAL

bij afhaling

rembours

Ababbel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

In het geval door Interstudio een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Ababbel is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Interstudio, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is Ababbel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Aansprakelijkheid

 In geen enkel geval kan Ababbel aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die voortvloeit uit om het even welk gebruik van de site of de diensten, zoals winstderving of gegevensverlies. In geval van directe schade, is de aansprakelijkheid van Ababbel beperkt tot de vergoeding die de gebruiker heeft betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

Overmacht

In geval van overmacht is Ababbel niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Ababbel is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Ababbel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ababbel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

Herroepingsrecht

In Belgïe geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@ababbel.be is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor ons risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Ababbel
Kapelstraat 22 
2660 Hoboken

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden vergoed en per omgaande aan u overgemaakt. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor onze rekening indien u voor meer dan EUR 500,- hebt besteld.


 

Van retourzending uitgesloten

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Kranten en tijdschriften.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. .

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

 

Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door Ababbel geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Ababbel in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Indien Ababbel om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Ababbel of de fabrikant zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden Ababbel te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Interstudio  zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat Ababbel op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ababbel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten  uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Interstudio streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Ababbel.

Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

Tot standkoming

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.


Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in Antwerpen.

 

Algemene voorwaarden Ababbel 10 februari 2016